Bez wątpienia walidacja danych biznesowych wprowadzanych przez użytkownika jest niezwykle istotną sprawą i do tego nikogo przekonywać nie trzeba (; Jednak sposób przeprowadzenia takiej walidacji czasami może okazać się dość kłopotliwy, szczególnie jeśli walidację chcemy zaimplementować w wielu warstwach (np. po wprowadzeniu danych przez użytkownika i przed utrwaleniem ich w bazie danych). Z pomocą w rozwiązaniu tego problemu przychodzi specyfikacja JSR 303 i jej RI Hibernate Validator.

Mimo istniejących już adnotacji dostarczonych przez hibernate validator, które doskonale zaspokajają większość standardowych wymagań dotyczących walidacji czasami pojawia się potrzeba przeprowadzenia specyficznej walidacji. W moim przypadku ta specyficzna walidacja polegała na sprawdzaniu zależności pomiędzy atrybutami pewnej klasy.

Otóż chodziło o wymaganie

attr1, attr2 ... <= attrMax

, gdzie każda wartość dostarczana jest przez użytkownika. Stosowanie standardowych adnotacji niestety w tym przypadku się nie sprawdza.

Własna adnotacja JSR 303

Każda adnotacja musi zawierać atrybuty message, groups i payload. Zgodnie z dokumentacją hibernate validator ostatni atrybut nie jest wykorzystywany przez standardowy mechanizm walidacji a jedynie przez dodatkowe narzędzia. Atrybut groups przypisuje daną walidację do grupy dzięki czemu uzyskujemy możliwość przeprowadzania różnych zestawów walidacji na obiekcie. Atrybut message jest komunikatem wyświetlanym w przypadku obiektu nie przechodzącego walidacji.

Trzeba tu zwrócić uwagę na znaki { }, ich dokładne działanie wyjaśnione jest w paragrafie 4.3 specyfikacji jsr (upraszczając, wszystko co znajduje się między tymi znakami jest wyszukiwane w message beanach, dzięki czemu w bardzo łatwy sposób uzyskujemy internacjonalizację naszych komunikatów).

@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Constraint(validatedBy = FieldsLowerOrEqualValidator.class)
@Documented
public @interface FieldsLowerOrEqual {
  String message() default "{javax.validation.constraints.FieldsLowerOrEqual.message}";
  Class[] groups() default {};
  Class[] payload() default {};
  String maxField();
  String[] lowerOrEqualFields();
}

Niezwykle istotna jest także adnotacja @Constraint, która wskazuje na właściwą klasę reprezentującą walidator.

public class FieldsLowerOrEqualValidator
    implements ConstraintValidator<FieldsLowerOrEqual, Object> {

  private String maxField;

  private String[] lowerOrEqualFields;

  @Override
  public void initialize(FieldsLowerOrEqual constraintAnnotation) {
    this.maxField = constraintAnnotation.maxField();
    this.lowerOrEqualFields = constraintAnnotation.lowerOrEqualFields();
  }

  @Override
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public boolean isValid(Object instance, ConstraintValidatorContext context) {

    try {
      Comparable maxValue = (Comparable) PropertyUtils.getProperty(instance, maxField);
      Comparable tempValue = null;

      for(String fieldName : lowerOrEqualFields) {
        tempValue = (Comparable) PropertyUtils.getProperty(instance, fieldName);
        if(tempValue != null && tempValue.compareTo(maxValue) == 1) {
          return false;
        }
      }
    }
    catch (Exception e) {
      return false;
    }

    return true;
  }

}

Poniżej test prezentujący właściwe działanie adnotacji.

public class FieldsLowerOrEqualValidatorTest {

  @FieldsLowerOrEqual(maxField="max", lowerOrEqualFields= {"field1", "field2"})
  public static class LowerOrEqualTestClass {

    @Getter
    private final Integer max;
    @Getter
    private final Integer field1;
    @Getter
    private final Integer field2;

    public LowerOrEqualTestClass(Integer max, Integer field1, Integer field2) {
      this.max = max;
      this.field1 = field1;
      this.field2 = field2;
    }
  }


  private Validator validator;

  @Before
  public void setUp() {
    ValidatorFactory validatorFactory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
    validator = validatorFactory.getValidator();
  }

  @Test
  public void shouldFindOneValidationError() {
    Set<ConstraintViolation<LowerOrEqualTestClass>> violations =
    validator.validate(new LowerOrEqualTestClass(10, 11, 12));

    assertThat(violations, is(notNullValue()));
    assertThat(violations.size(), is(1));
  }

  @Test
  public void shouldntFindAnyValidationErrors() {
    Set<ConstraintViolation<LowerOrEqualTestClass>> violations =
    validator.validate(new LowerOrEqualTestClass(10, 10, 9));

    assertThat(violations, is(notNullValue()));
    assertThat(violations.isEmpty(), is(true));
  }

}